บิ๊กต่อ พล.อ.ธรรมนูญ รับไม้แม่ทัพ 1 ลั่นเทิดทูนพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต

ข่าวล่าสุด

วันนี้ (1 ต.ค.63) ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 มีการจัดพิธีรับส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ระหว่าง พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วย ผบ.ทบ.) ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับพล.ท.เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่

โดย พล.อ.ธรรมนูญกล่าวมอบหน้าที่ว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดีจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกคน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าตนจะออกจากกองทัพภาคที่ 1 ไปแล้ว ภาพแห่งความรักความสามัคคีความผูกพัน รวมถึงความจริงใจของทุกคนจะอยู่ในใจตนตลอดไป หากมีสิ่งใดที่ตนช่วยเหลือสนับสนุนได้ก็ยินดีอย่างยิ่ง สำหรับแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติราชการในกองทัพภาคที่ 1 เป็นระยะเวลายาวนาน โดยดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพภาคที่ 1 มาโดยตลอด จึงมั่นใจว่ากองทัพภาคที่ 1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบกในการปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ รักษาอธิปไตยของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุกให้ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไป

พล.ท.เจริญชัยกล่าวรับหน้าที่ว่า กองทัพภาคที่ 1 เป็นหน่วยทหารที่พระมหากษัตริย์ทรงจัดตั้งขึ้น และทรงไว้วางพระราชหฤทัยในการเป็นหน่วยทหารซึ่งมีหน้าที่ปกปักษ์รักษาความมั่นคงของประเทศ รักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์เจ้า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อประชาชนโดยตลอด ถือเป็นแนวทางนโยบายการปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนในการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ด้วยชีวิต และพร้อมเป็นหลักรักษาความมั่นคง ปกป้องเอกราช และอธิปไตยของชาติตลอดไป ซึ่ง พล.อ.ธรรมนูญทุ่มเทตั้งใจปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์ต่อกำลังพล ที่สำคัญแสดงออกด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และจากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานส่งผลให้กองทัพภาคที่ 1 ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดที่กองทัพบกรับมอบหมาย สิ่งเหล่านี้ตนต้องสืบงานตามแนวทางนี้ต่อไปให้ดีที่สุด